Daniel Kočí

Daniel Kočí

Vážené dámy a pánové, obchodní partneři, účastníci a příznivci,

již tradičně se Praha v říjnu 2016 opět stane centrem setkání domácích i zahraničních špiček v oblasti obrany a bezpečnosti, letos však poprvé pod názvem Future Forces Forum (FFF). Jde o dlouhodobý kontinuální projekt na podporu zájmů průmyslu, orgánů státní správy, vědy, výzkumu a vzdělávání, který propojuje vojenský i civilní sektor. FFF navazuje na úspěšné mezinárodní výstavy a konference pořádané naší agenturou již od roku 2000. Do přípravy projektu jsou úzce zapojeny domácí i mezinárodní instituce a organizace, které se podílí na jeho odborném zaměření s cílem co nejefektivnější spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Mezi nejvýznamnější dlouhodobě zapojené instituce patří Ministerstvo obrany ČR a Armáda ČR, z jejichž podpory a spolupráce se těšíme již šestnáctým rokem. Nově se můžeme opřít také o širokou podporu a odborné zapojení Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia, Hasičského záchranného sboru a dalších významných státních složek.

Aktuální bezpečnostní situace, stejně jako výzvy a rizika v této oblasti v nejbližších letech, budou více než kdy dříve vyžadovat komplexní přístup a mezinárodní spolupráci při předcházení těmto rizikům, případně v rámci jejich řešení. Náš projekt tyto potřeby reflektuje a nabízí ideální prostředí i unikátní místo k diskuzi odborníků z celého světa. Širokou kompilací akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské a bezpečnostní úrovni, včetně oficiálních jednání expertních pracovních skupin, tento záměr systematicky naplňuje.

Future Forces Forum se neustále rozvíjí a v letošním roce vyvrcholí v týdnu od 17. do 21. října mezinárodní odbornou výstavou, kongresem, třemi konferencemi, čtyřmi workshopy a setkáním několika odborných skupin. Česká republika bude mít čest hostit oficiální zasedání největší expertní skupiny pro oblast výstroje, výzbroje a ochrany vojáka budoucnosti – NATO Land Capability Group on Dismounted Soldier Systems (AC/225 LCG DSS), mezinárodní skupinu pro řešení zdravotních dopadů v rámci užití ZHN – Chemical, Biological, Radiological and Nuclear MEDICAL Working Group (CBRN Med WG), mezinárodní experty v oblasti vojenského zdravotnictví – Medical Material Military Pharmacy Working Group (MC MMMP WG) a expertů NATO Science and Technology Organization v oblasti maskování. V rámci výstavy, odborného programu, statických i dynamických ukázek budou mít účastníci možnost se naživo seznámit s nejnovějšími technologiemi z oblasti výzbroje a výstroje ozbrojených sil a dalších bezpečnostních složek, prostředků ochrany proti zbraním hromadného ničení, ochrany kritické infrastruktury, ochrany obyvatelstva, technologií bezpilotních a robotických prostředků, schopností využitelných v migračních opatřeních, při ochraně hranic, v obraně proti terorismu, principů kybernetické bezpečnosti a etiky, systémů krizového řízení, vojensko-civilní spolupráce (CIMIC), logistických řešení (Smart Energy, zabezpečení vodou a palivy, skladování, přeprava), využívání inovativních materiálů a dalších.

FFF je platformou pro setkávání předních expertů, výzkumných a vývojových pracovníků, akademické sféry a zástupců akvizičních úřadů se zástupci průmyslu a obchodu k navázání kontaktů a rozvoji spolupráce k zajištění potřebné obrany a bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Prezentuje zájmy, potřeby a akviziční plány armád, složek integrovaného záchranného systému (policie, HZS, záchranné zdravotnické služby), vězeňské služby a dalších uniformovaných složek, domácích i zahraničních orgánů státní správy, samosprávy, průmyslu, nejnovější výsledky vědy, výzkumu a vzdělávání. Propojuje tak cílený zájem veřejného a soukromého sektoru o efektivní dlouhodobou spolupráci.

Závěrem mi dovolte poděkovat vrcholným představitelům z České republiky i ze zahraničí a všem našim partnerům, zejména společnostem LOM PRAHA a VOP CZ, Českému vysokému učení technickému (ČVUT), za velmi důležitou podporu, které si velice vážíme. Rád bych také vyslovil přání, aby letošní již dvanácté pokračování projektu Future Forces v Praze opět přineslo všem jeho účastníkům mnoho nových poznatků a cenných kontaktů, obchodních příležitostí i celkového profesního obohacení. Věřím, že Future Forces Forum naváže na nesporný úspěch minulých ročníků a znovu se stane vítanou možností pro společné setkání v přátelské pracovní atmosféře.

Za celý tým Future Forces Forum vás srdečně zvu k účasti a těším se na viděnou v Praze.

Daniel Kočí
FFF General Managing Director

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.