Daniel Kočí

Daniel Kočí

Vážené dámy a pánové, obchodní partneři, účastníci a příznivci FFF,

Praha se v říjnu opět stává centrem setkání domácích i zahraničních odborníků v oblasti obrany a bezpečnosti pod již ustáleným názvem FUTURE FORCES FORUM (FFF). Do příprav tohoto dlouhodobého kontinuálního projektu na podporu zájmů průmyslu, orgánů státní správy, vědy, výzkumu a vzdělávání, který propojuje vojenský i civilní sektor, jsou úzce zapojeny domácí i mezinárodní instituce a organizace, které se podílí na jeho odborném zaměření s cílem co nejefektivnější spolupráce veřejné a soukromé sféry. Mezi nejvýznamnější stabilně zapojené instituce patří Ministerstvo obrany ČR a Armáda ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Policejní prezidium, Hasičský záchranný sbor, Vězeňská služba, Celní správa.a další významné státní složky. Opíráme se také o širokou institucionální podporu a odborné zapojení mnoha vědeckovýzkumných organizací. Do Prahy opět míří mnoho čelních představitelů zemí Aliance a jejich partnerů, unijních struktur a zástupců bezpečnostních expertů z celého světa.

Aktuální bezpečnostní situace, stejně jako výzvy a rizika v této oblasti v nejbližších letech, stále důsledněji vyžadují komplexní přístup a mezinárodní spolupráci při předcházení těmto rizikům, případně v rámci jejich řešení. Náš projekt tyto potřeby plně reflektuje a nabízí unikátní místo společně s ideálním prostředím k setkávání a diskusím odborníků z celého světa. Širokou kompilací akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské a bezpečnostní úrovni, včetně oficiálních jednání expertních pracovních skupin, tento záměr FFF systematicky naplňuje.

FUTURE FORCES FORUM se neustále rozvíjí a rozrostlo se o další odborné akce, některé byly rozděleny na strategické a operační úrovně, vzrostl počet zasedání odborných pracovních skupin, přibylo vystavovatelů a v rámci výstavy budou poprvé představeny některé novinky. Cíleně jsme se zaměřili na auditorium a snažíme se přivést stále více významných účastníků. Věříme, že tak dále poroste potenciál našeho fóra a že pro vás pro všechny účastníky to bude znamenat více poznatků, více kontaktů a celkově větší přínos.

V rámci výstavy, odborného programu, statických i dynamických ukázek budou mít účastníci možnost se naživo seznámit s nejnovějšími technologiemi z oblasti výzbroje a výstroje ozbrojených sil a dalších bezpečnostních složek, prostředků ochrany proti zbraním hromadného ničení, ochrany kritické infrastruktury, ochrany obyvatelstva, technologií bezpilotních a robotických prostředků, schopností využitelných v migračních opatřeních, při ochraně hranic, v obraně proti terorismu, principů kybernetické bezpečnosti a etiky, systémů krizového řízení, vojensko-civilní spolupráce, logistických řešení (Smart Energy, zabezpečení vodou a palivy, skladování, přeprava), využívání inovativních materiálů a dalších.

FFF je platformou pro setkávání předních expertů, výzkumných a vývojových pracovníků, akademické sféry a zástupců akvizičních úřadů se zástupci průmyslu a obchodu k navázání kontaktů a rozvoji spolupráce k zajištění potřebné obrany a bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Prezentuje zájmy, potřeby a akviziční plány armád, složek integrovaného záchranného systému (policie, HZS, záchranné zdravotnické služby), vězeňské služby a dalších uniformovaných složek, domácích i zahraničních orgánů státní správy, samosprávy, průmyslu, nejnovější výsledky vědy, výzkumu a vzdělávání. Propojuje a přeměňuje tak cílený zájem veřejného a soukromého sektoru v efektivní dlouhodobou spolupráci.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem vrcholným představitelům z České republiky i ze zahraničí, všem našim partnerům, zejména společnostem LOM PRAHA a VOP CZ, Českému vysokému učení technickému (ČVUT), za velmi důležitou podporu, které si velice vážíme. Rád bych také vyslovil přání, aby letošní již třinácté pokračování projektu Future Forces v Praze opět přineslo všem jeho účastníkům mnoho cenných poznatků a nových kontaktů, obchodních příležitostí i celkového profesního obohacení. Věřím, že FUTURE FORCES FORUM naváže na nesporný úspěch minulých ročníků a znovu se stane vítanou možností pro společné setkání v přátelské pracovní atmosféře.

Za celý tým FUTURE FORCES FORUM vás srdečně zvu k účasti a těším se na viděnou v Praze.

Daniel Kočí
generální ředitel FFF

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.