Andrej Babiš

Andrej Babiš

Vážené dámy a pánové,

Česká republika byla v loňském roce vyhodnocena jako šestá nejbezpečnější země na světě podle kriterií Global Peace Indexu. Posílení bezpečnosti patří mezi šest strategických směrů činnosti Vlády České republiky, která bude usilovat o udržení tak pozitivního hodnocení i v následujících letech.

Future Forces Forum 2018, nad nímž jsem převzal záštitu, může podpořit svým obsahem a zaměřením naplňování Programového prohlášení vlády a současně může sloužit jako globální propojení sítí v oblasti obrany a bezpečnosti s významným zahraničním přesahem. Pravidelnou a vysokou účastí zahraničních bezpečnostních expertů a subjektů získává stále větší ohlas nejen u domácí, ale i zahraniční bezpečnostní komunity.

Fórum je primárně zaměřeno na praktickou podporu zájmů Vlády České republiky především v oblastech: proexportní schopnosti českého obranného průmyslu; proexportní schopnosti české vědy, výzkumu a vzdělávání; efektivního využívání zdrojů na obranu a bezpečnost; prevence v oblasti obrany a bezpečnosti; přípravy a vzdělávání občanů ČR na mimořádné události; podpory investičního potenciálu v oblasti obrany a bezpečnosti na území ČR a podpory regionální bezpečnosti.

Česká republika v průběhu NATO Summitu ve Walesu v roce 2014 podpořila závazek o navyšování vojenského rozpočtu na hranici 2% hrubého domácího produktu. Pro Vládu ČR to neznamená jen navyšovat výdaje na obranu a bezpečnost, ale musí tyto výdaje efektivně a hospodárně vynaložit do rozvoje stávajících i budoucích schopností AČR. Dosažení námi přijatých 51 cílů výstavby schopnosti v rámci obranného plánování Aliance je pro nás hlavní prioritou. Patří k nim výstavba středně těžké brigády, protivzdušné obrany nebo schopnosti kybernetické obrany. Naše země musí být spolehlivý a důvěryhodný člen mezinárodních společenství v oblasti bezpečnosti.

Fórum může napomoci při definování nových trendů ve vývoji operačního a bezpečnostního prostředí, od čehož se odráží i požadavky na schopnosti a pro jejich praktické implementování. Ukázat nový pohled na současné problémy a hledat inovativní přístup k řešení hrozeb vojenského i nevojenského charakteru, jakými jsou hybridní válčení, kybernetické útoky, ilegální migrace a nedostatek strategických surovin, to jsou má očekávání závěrů a výstupů z vašeho jednání. Věřím, že závěry z vašeho jednání napomohou ke zlepšení připravenosti národního bezpečnostního systému k reakci na krize, povedou ke zvyšování a správnému směřování budování nových schopností ozbrojených sil v průběhu aktualizace Koncepce výstavby AČR.

Velmi pozitivně vnímám i celkovou koncepci projektu, který zdůrazňuje nutnost řešit komplexně současné hrozby, jako jsou terorismus, hybridní válčení nebo kybernetické útoky i budoucí hrozby, jakými mohou být rozsáhlé zhroucení energetické sítě, nedostatek surovin nebo narušení bezpečnostního uspořádání v Evropě Ztrácí se rozhraní mezi jednotlivými doménami, do popředí vystupuje potřeba proaktivního přístupu, prevence a součinnosti všech složek obranného, bezpečnostního a záchranného integrovaného systému. 

Je přínosné, že témata, která se na fóru budou diskutovat, reflektují hlavní cíle programového prohlášení vlády pro toto období v oblastech podpory českého obranného průmyslu, přípravy občanů na řešení krizových situací, prevence v oblasti obrany a bezpečnosti.

O obraně a bezpečnosti se už hodně dlouho diskutuje, ale je nutné provádět praktické kroky: pořizovat novou výzbroj, techniku, materiál a investovat do lidí v souladu s Koncepcí výstavby AČR; naplňovat přidělené cíle výstavby aliančních schopností, ke kterým jsme se v roce 2017 zavázali v rámci obranného plánování Aliance; reagovat na nové hrozby aktualizací a zdokonalováním národního systému krizového řízení; vylepšovat schopnosti IZS a formou cvičení krizového managementu zvyšovat úroveň koordinace všech složek bezpečnostního systému při zajišťování vnitřní bezpečnosti ČR.

Jsem přesvědčen, že svoji aktivní účastí a předáním svých osobních zkušeností přispějete k úspěchu letošního, již třináctého Future Forces Forum.  Významná účast zahraničních i domácích odborníků může přinést nové kontakty, které umožní hlubší diskuzi o nových hrozbách uvnitř celé bezpečnostní a obranné komunity.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.