Rostislav Richter

CBRN, Medical & Rescue Service Česko

plk. Ing. Rostislav Richter


Future Forces Forum World CBRN & MEDICAL Congress (CEBIRAM) 2018 Výstava Future Forces 2018

Ředitel
Institut ochrany obyvatelstvaCurriculum Vitae

Pracovní zkušenosti a odborná aktivita (období od–do, počínaje aktuálním)

Název a adresa zaměstnavatele

Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč

Funkce a období jejího výkonu

Ředitel, 2013 do současnosti

Obory činnosti, hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Manažerská činnost; působnost: ochrana obyvatelstva,  krizové řízení a integrovaný záchranný systém

Odborná a vědecká činnost

Počet a charakter publikační práce

20, monografie, příspěvky v odborných časopisech a sbornících

 

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu:

 • manažer projektu, člen řešitelského týmu

Seznam nejvýznamnějších projektů za posledních 5 let:

 • VG20102015062: Výzkumná podpora HZS ČR a dalších složek IZS ČR. 2010 – 2015.
 •  VF 2011 – 2015018 Bezpečnost občanů – krizové řízení. 2011 – 2015.
 • Projekt, VG20112014067: Systém hodnocení odolnosti prvků a sítí vybraných oblastí kritické infrastruktury. 2011 – 2014.
 • VD20062010A06: „Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek.“ 2006 – 2010
 • FOCUS „Předvídatelné bezpečnostní scénáře: Mapování výzkumu s ohledem na komplexní přístup a objektivní role EU“ (Foresight Security Scenarios: Mapping Research to a Comprehensive Approach to Exogenous EU Roles). 2011 – 2012
 • VG20132015131 KOMRISK "Zefektivnění komunikace o rizicích pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v rámci novelizace zákona o prevenci závažných havárií". 2013 - 2015                                                                                                                                   

  Seznam nejvýznamnějších výsledků:

 

 • RICHTER, R. Výkladový slovník krizového řízení. Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2010. ISBN: 978-80-86640-54-9.
 • RICHTER, R. Ochrana obyvatelstva a Dodatkový protokol I o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2010. ISBN: 978-80-86640-55-6.
 • RICHTER, R. Komunikace s obyvatelstvem při krizových situacích. Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2009. ISBN: 978-80-86640-65-5
 • Anglicko – český vojenský terminologický slovník. Kolektiv autorů. (Richter: oblast - Civilní ochrana.) Vojenská akademie Brno. 2002. Číslo EP: 238.
 • RICHTER. R. Dodatkový protokol k ženevským úmluvám o přijetí dalšího rozeznávacího znaku. In: Vojenské rozhledy č. 3/2010, s. 181 – 190. Ministerstvo obrany ČR. Evidenční číslo: MK ČR E 6059. ISSN 1210-3292.
 • RICHTER, Rostislav. Zabezpečení ochrany obyvatelstva při mezinárodním ozbrojeném konfliktu – mýty a fakta. In X. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – DEKONTAM 2011. Ostrava 2011, 2011, CD, s. 100 – 103. ISBN 978-80-7385-096- 8, ISSN 1803-7372.
 • RICHTER, Rostislav. Identifikace lidských zdrojů pro doplňování personálu ochrany obyvatelstva při mezinárodním ozbrojeném konfliktu. In: The science for population protection. Volume 4, s. 121 – 131. 2012. ISSN: 1803-568X.
 • Richter R.; Kovářík F.:  Odolnost kritické infrastruktury.  In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 17. medzinárodná vedecká konferencia, Žilina, 30. - 31. máj 2012. Sborník příspěvků. ISBN: 978-80-554-0537-7.
 • Richter R.; Kovářík F.:  Critical infrastructure and management of its resilience. Peking 2013. ISBN: 987-986-89536-1-1. ISSN: 2308-1236.
 • Krizové řízení při nevojenských krizových situacích. (Spoluautor). Praha 2008. ISBN : 978-80-86640-93-8.
 • RICHTER. R. Ochrana obyvatelstva a humanitární právo. In: Civilná ochrana č. 2/2010, 12. ročník, s. 54 – 57. Ministerstvo vnitra Slovenské republiky. Evidenční číslo MK SR: EV 895/08. ISSN 1335 – 4049.
 • HROMADA. M. a kolektiv: Ochrana kritické infrastruktury ČR v odvětví energetiky. Spoluautor, kapitola 1 a 2. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. Ostrava 2014. ISBN: 978-80-7385-144-6.

 

Členství v odborných pracovních skupinách, sdruženích a organizacích

 • Meziresortní skupina k aktualizaci „Bezpečnostní strategie ČR“.  2010 – 2011.
 • Odborná skupina ke zpracování Koncepce ochrany obyvatelstva. 2012 do současnosti.
 • Meziresortní skupina ke zpracování koncepce přípravy občanů k obraně státu. 2011 – 2012.
 • Expert v oblasti hodnocení bezpečnostního výzkumu (evidován u Ministerstva vnitra ČR). 2011 do současnosti.
 • Energy Infrastructure Security Network  (EISN) - Asociace na ochranu energetické infrastruktury. (Funkce sekretariátu je zabezpečována švédským Institutem pro standardizaci.)  2010 do současnosti.
 • Člen vědecké rady Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze. 2013 do současnosti.
 • Člen vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické Univerzity Ostrava. 2013 do současnosti.
 • Člen rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. 2013 do současnosti.

 

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.